Navštívte náš pražský showroom | Otvorený každý deň | Jaromírova 4, Praha 2 Vrátenie do 14 dní zadarmo Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Navštívte náš pražský showroom | Otvorený každý deň | Jaromírova 4, Praha 2 Vrátenie do 14 dní zadarmo Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Navštívte náš pražský showroom | Otvorený každý deň | Jaromírova 4, Praha 2 Vrátenie do 14 dní zadarmo Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Navštívte náš pražský showroom | Otvorený každý deň | Jaromírova 4, Praha 2 Vrátenie do 14 dní zadarmo Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 €
en

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) medzi Predávajúcim na strane jednej a Zákazníkom, ako kupujúcim, na strane druhej, ktorej predmetom je predaj Tovaru a jeho doručenie Zákazníkovi. Predávajúcim sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť:

  Obchodné meno: LEJAAN s.r.o.
  Sídlo: Šumavská 931/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2
  IČ: 285 99 349
  DIČ: CZ28599349
  zápis v obchodnom registri: sp.zn. C158886 vedená Mestským súdom v Prahe
  kontaktné údaje:
  Prevádzkareň: U Kolory 231, 463 12 Liberec, Česká republika
  Kontaktné údaje zákazníckeho servisu (služieb zákazníkovi):
  email: info@lejaan.sk
  t.č.: +420 722 920 930
  Objednávky, vrátenie a reklamácie:
  email: customerservice@lejaan.sk
  t.č.: +420 725 436 172
   
 2. Zákazník je povinný sa s týmito VOP oboznámiť pred používaním Služby.
 3. Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho, v súlade s týmito VOP, doručiť Zákazníkovi Tovar, umožniť mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo, a záväzok Zákazníka Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu Cenu a Poštovné, Dobierku a Balné.
 4. Na účely týchto VOP majú nasledujúce pojmy, začínajúce veľkými písmenami, nasledujúci význam:
  1. Zákazníkom je osoba využívajúca Službu a na účely týchto VOP môže byť označovaný aj ako Kupujúci. Ak je Zákazník spotrebiteľ, môže byť v týchto VOP označený aj ako spotrebiteľ.
  2. Disponentom Užívateľského účtu je osoba, ktorá si zriadila Užívateľský účet na internetových stránkach www.lejaan.sk.
  3. Užívateľským účtom je užívateľské rozhranie dostupné prostredníctvom internetových stránok www.lejaan.sk.
  4. Objednávkou sa rozumie záväzný návrh Zákazníka na uzavretie Zmluvy určený Predávajúcemu.Cenou je finančná čiastka, ktorú sa podľa Zmluvy Kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Tovar a ktorá je špecifikovaná v Objednávke; v prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri jednotlivom druhu Tovaru a cenou uvedenou v rekapitulácii Objednávky je záväznou cena uvedená v rekapitulácii Objednávky.
  5. Tovarom sa rozumejú veci, ktorých špecifikácia a charakteristika je uvedená na Stránkach a ktoré sú na Stránkach ponúkané na predaj, a ktoré boli Zákazníkom uvedené v Objednávke prostredníctvom vloženia týchto vecí do virtuálneho košíka (za Tovar sa považuje aj darčekový poukaz, ktorý sa aktivuje zadaním kódu darčekového poukazu v Užívateľskom účte v sekcii „moje Kredity“).
  6. Poštovným sa rozumie suma, ktorá je Zákazníkovi účtovaná k Cene, ak je Cena nižšia ako 115 €, za ktorú sa Predávajúci zaväzuje zabezpečiť dopravu Tovaru do miesta určeného Zákazníkom v rámci Slovenskej republiky a v prípade neprevzatia Tovaru Zákazníkom aj dopravu Tovaru z miesta, kde mal byť Tovar Zákazníkovi doručený späť Predávajúcemu; ak nie je osobitne dohodnutá doprava mimo Slovenskej republiky.
  7. Službou sa rozumie internetové prostredie na stránke www.lejaan.sk, prostredníctvom ktorého dochádza k podávaniu Objednávok a uzatváraniu Zmluvy.
  8. Stránkami sa rozumejú internetové stránky www.lejaan.sk.
  9. Kreditom sa rozumie virtuálna jednotka umožňujúca úhradu Ceny Zákazníkom cez Užívateľský účet, kedy Zákazník miesto Ceny uhradí Predávajúcemu príslušný počet Kreditov. Jeden Kredit zodpovedá sume 1 €, platnosť Kreditov je časovo obmedzená. Kredity nie sú refundovateľné, tzn. Zákazník nemá právo požadovať konverziu Kreditov do akejkoľvek meny a požadovať ich výplatu. Po uhradení Ceny vo forme Kreditov, budú príslušné Kredity Zákazníkovi odpísané z Užívateľského účtu. Pripísať Kredit na Užívateľský účet môže Predávajúci, a to podľa podmienok uvedených v týchto VOP, alebo Kupujúci tým, že si založí Užívateľský účet a po prihlásení do svojho Užívateľského účtu (v sekcii „moje Kredity“) zadá číslo darčekového poukazu vystaveného Predávajúcim.
  10. Dobierkou sa rozumie cena za službu spočívajúca vo výbere Ceny od Zákazníka prepravcom pri prevzatí Tovaru od prepravcu. Ustanovenia týchto VOP o Poštovnom sa obdobne použijú aj na platbu Dobierky okrem ustanovenia, že Dobierka je Zákazníkom hradená vždy bez ohľadu na výšku Ceny.
  11. Balným sa rozumie cena zvlášť objednaného zabalenia Tovaru, typicky fo forme darčeka.
 5. Zmluva sa medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvára prostredníctvom Služby. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy bude Zákazníkovi Predávajúcim zaslané potvrdenie o prijatí (akceptácii) Objednávky. Súčasne s potvrdením prijatia Objednávky Predávajúci doručí Zákazníkovi prostredníctvom emailu aj tieto VOP vo formátu PDF (za účelom vylúčenia pochybností sa má za to, že takto doručené VOP sú VOP, ktorými sa spravuje vzťah Predávajúceho a Zákazníka), a ďalej symboly údržby a popis následkov nedodržania návodu na údržbu. Symboly údržby, ktoré budú Zákazníkovi doručené predstavujú všeobecný návod pro údržbu textilného Tovaru, pričom Zákazník je povinný na textilnom Tovare robiť údržbu (pranie, žehlenie, čistenie) v súlade s piktogramami a prípadne pokynmi, ktoré sú s textilným Tovarom spojené, pričom na jednotlivé piktogramy aplikuje pokyny, ktoré sú mu doručené podľa tohto ustanovenia. 
 6. Uzatvorením Zmluvy vzniká záväzok Predávajúceho doručiť Tovar Zákazníkovi a Zákazníkovi vzniká záväzok Tovar prevziať, zaplatiť Predávajúcemu Cenu a prípadne aj Poštovné, Dobierku a Balné, ak tento záväzok vyplýva z podmienok uzatvorenej Zmluvy.
 7. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom založené na základe, prostredníctvom alebo v súvislosti so Službou a Tovarom ponúkaným Predávajúcim prostredníctvom Stránok sa riadia slovenskými právnymi predpismi, a to zákonom č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ PRED UZATVORENÍM ZMLUVY

 

 1. Hlavné vlastnosti Tovaru sú uvedené na Stránkach.
 2. Informácie o Predávajúcom o:
  1. obchodnom mene a sídle;
  2. kontaktnom telefónnom čísle a emailovej adrese;
  3. adrese pre vybavovanie reklamácií, sťažností alebo iných podnetov sú uvedené v čl. I. týchto VOP.
 3. Celková cena Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné, balné a ďalšie poplatky sú uvedené na Stránkach a v týchto VOP, avšak náklady na dodanie Tovaru sa líši podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy, spôsobu úhrady Ceny a Poštovného a zvoleného zabalenia. Náklady na dodanie (Poštovné), spôsob dodania (doprava), spôsob platby a spôsob zabalenia sú Zákazníkovi poskytnuté pri výbere dopravy, platby a zabalenia, z ktorých si Zákazník vyberie jemu najvhodnejší spôsob balenia, doručenia a platby; vždy sú však tieto informácie poskytnuté pred záväzným potvrdením Objednávky.
 4. Zmluva sa nikdy neuzatvára ako zmluva na určitú či neurčitú dobu ani ako zmluva na opakované plnenie. Zmluva sa uzatvára výhradne ako zmluva na jednorazové plnenie, pričom predmetom plnenia sú veci, ktoré sú zahrnuté v zhrnutí objednávky ako predposlednom kroku pred záväzným objednaním týchto predmetov s povinnosťou platby.
 5. Predávajúci neúčtuje žiadne poplatky ani iné finančné plnenia za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie.
 6. Zákazník je vždy povinný zaplatiť Cenu a prípadne Dobierku, Poštovné a Balné pred prevzatím Tovaru. Predávajúci je povinný Tovar doručiť do 30 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. Akékoľvek podnety a sťažnosti môže kupujúci uplatniť u Predávajúceho na adrese info@lejaan.sk. Vybavovanie reklamácií je bližšie popísané v článku X. týchto VOP.
 7. Zákazník spotrebiteľ má právo od Zmluvy odstúpiť (ak nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní, ktorá plynie, ak ide odo dňa prevzatia Tovaru, pričom Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:
  1. tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
  2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, 
  3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. 
 8. Spotrebiteľ môže od Zmluvy odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie.
 9. Právo na odstúpenie od Zmluvy spotrebiteľ uplatňuje odstúpením, pričom toto odstúpenie musí zaslať v lehote pre odstúpenie na adresu sídla Predávajúceho, jeho prevádzkarne nebo na e-mailovú adresu customerservice@lejaan.sk, príp. registrovaný užívateľ môže využiť možnosť vyplnenia a odoslania formulára pre odstúpenie od Zmluvy prostredníctvom Užívateľského účtu. Formulár pre odstúpenie od Zmluvy je nazvaný vratkový formulár, pretože umožňuje spotrebiteľovi vrátiť Tovar bez uvedenia dôvodu a tým deklarovať jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy. Vratkový formulár (formulár pre odstúpenie od Zmluvy) rovnako ako reklamačný formulár je k dispozícii na Stránkach alebo pre jeho načítanie je možné využiť aktívny prolink uvedený v článku XII. ods. 9 týchto VOP. Tovar musí byť predávajúcemu odoslaný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy.
 10. V prípade odstúpenia od Zmluvy nesie Zákazník aj keď je spotrebiteľ náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu, ak nevyužije službu vrátenia Tovaru popísanú v článku XI. ods. 1 týchto VOP.
 11. Podľa občianskeho zákonníka je Predávajúci povinný:
  1. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  2. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak sa jedná o Tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
 13. Predávajúci neposkytuje záruky podľa prísnejších zásad, než je zákonom stanovený rozsah.
 14. Predávajúci nie je viazaný kódexom správania.
 15. Možnosti a podmienky riešenia sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov sú bližšie uvedené v článku XII. ods. 3 týchto VOP.


 

III.
OBJEDNÁVKA
 

 1. Objednávku možno Predávajúcemu doručiť iba prostredníctvom Služby, a to buď ako registrovaný užívateľ disponujúci Užívateľským účtom alebo ako neregistrovaný užívateľ. V prostredí Služby si Zákazník vyberie Tovar, o ktorý má záujem, vrátane jeho vlastností, ako je látka, farba, výplň a pod., ak to Služba pri konkrétnej veci umožňuje. 
 2. Služba, prostredníctvom ktorej dochádza k uzavretiu Zmluvy, umožňuje objednávku editovať až do záväzného potvrdenia Objednávky. Ak Zákazník zadá iné údaje ako je požadované, systém mu neumožní pokračovať v dokončení Objednávky predtým, než odstráni vadu, na ktorú bude systémom upozornený. 
 3. Po potvrdení všetkých základných parametrov jednotlivých vecí musí Zákazník tieto navolené veci presunúť do virtuálneho nákupného košíka, a to použitím príkazu „vložiť do košíka“. Všetky takto presunuté veci sú uvedené v objednávkovom formulári, ktorý predstavuje zhrnutie Objednávky (rekapituláciu Objednávky) Zákazníka, na ktorý sa Zákazník presunie buď (i) prostredníctvom otvorenia nákupného košíka, alebo (ii) príkazom "prejsť k objednávke". Vo virtuálnom nákupnom košíku (ďalej len „Košík“) je Zákazník oprávnený vykonávať určité editačné činnosti svojej Objednávky, prípadne určité veci v Košíku môže vymazať alebo zvýšiť ich počet. Doplniť veci do košíka môže len tak, že sa z prostredia košíka vráti do prostredia obchodu a pri novo vybranej veci zvolí príkaz „vložiť do košíka“. Zhrnutie Objednávky v Košíku vyjadruje predmet kúpy a definuje Tovar a Cenu. Ak Objednávka zodpovedá vôli Zákazníka, zadá príkaz vybrať spôsob platby a doručenia. Podľa zvoleného spôsobu platby a zvoleného spôsobu doručenia bude Zákazníkovi vypočítané Poštovné, Dobierka a Balné.
 4. Kúpnu cenu a Poštovné a Balné a prípadne aj Dobierku, ak je účtované, môže Zákazník uhradiť jednou z nasledujúcich možností:
  1. Platba prostredníctvom platobnej karty s využitím systému 3D Secure, pričom na platobnú bránu je Zákazník presmerovaný po dokončení Objednávky.
  2. Platba s využitím služieb GOOGLE PAY, APPLE PAY a PAYPAL, pokiaľ sú v Službe vyobrazené logá týchto služieb; platba prostredníctvom týchto služieb sa riadi podmienkami prevádzkovateľov týchto služieb.
  3. Platba na dobierku. Pri zvolení tejto platobnej metódy uhradí Zákazník Cenu aj Poštovné zvolenému prepravcovi oproti prevzatiu Tovaru.
  4. Platba vopred bankovým prevodom. Pri zvolení platby bankovým prevodom zašle Predávajúci Kupujúcemu zálohovú faktúru, na základe ktorej môže Zákazník Cenu a Poštovné uhradiť touto platobnou metódou. Pri platbe touto metódou sa Cena a Poštovné považujú za zaplatené až v momente, kedy sú Cena aj Poštovné pripísané na bankový účet Predávajúceho, pričom k platbe Zákazníka je priradený správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre; v opačnom prípade nedôjde k úhrade Ceny ani Poštovného a Predávajúci vráti zaplatenú čiastku späť na účet, z ktorého bola poukázaná (to neplatí, ak dôjde k osobitnej dohode medzi Predávajúcim a Zákazníkom, a to aspoň formou e-mailu).
  5. Kreditom cez Užívateľský účet. Ak výška Kreditov nezodpovedá Cene, je Kupujúci povinný doplatiť rozdiel jednou z možností podľa čl. III ods.4 písm. a) – d) týchto VOP. 
 5. Pri využití platby prostredníctvom platobnej karty je Zákazník povinný do jednotlivých polí ponúknutých Službou vpísať požadované údaje. Predávajúci prijíma platobné karty, ktoré sú vyobrazené pri platení platobnou kartou. 
 6. Pri platbe na dobierku je Zákazník povinný uhradiť Predávajúcemu Cenu s Poštovným pri prevzatí Tovaru, a to spôsobom, ktorý umožňuje zvolený prepravca. Zákazník je oprávnený zaplatiť Cenu a Poštovné v hotovosti iba v prípade doručenia na dobierku, ak to umožňuje zvolený prepravca, avšak len v prípade, že cena neprevyšuje 10.000 EUR. 
 7. Po vykonaní výberu spôsobu platby klikne Zákazník na tlačidlo "pokračovať“ čím sa presunie na záložku „dodacie údaje“. Dodacie údaje predstavujú jednak údaje o mieste dodania a o fakturačnom mieste, ak je odlišné od miesta dodania. Ďalej vyplní svoje kontaktné telefónne číslo prípadne poznámku pre Predávajúceho vo vzťahu k jeho Objednávke. Zákazník, aby mohol vykonať záväznú objednávku s povinnosťou platby musí aktívne zaškrtnúť, že sa zoznámil s týmito VOP. Políčko, či chce alebo nechce dostávať newsletter je dobrovoľné v závislosti na preferenciách Zákazníka. Ďalej na tejto záložke je Zákazník informovaný o skutočnostiach podľa § 4 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, teda je informovaný o tom, čo si objednáva, za akú cenu, s akou dopravou, na aké miesto, s akým Poštovným, Dobierkou a prípadne Balným, teda jedná sa o posledné zhrnutie Objednávky, kedy je možné ešte Objednávku zrušiť, bez toho aby to vyvolávalo akékoľvek následky. Ak súhlasí s údajmi na Objednávke a ak má záujem Zmluvu uzatvoriť, musí Zákazník v systéme potvrdiť Objednávku kliknutím na zvláštny baner označený „Dokončiť objednávku a zaplatiť“. Po potvrdení Objednávky už Zákazník nemôže chyby v Objednávke odstrániť, môže však požadovať ich odstránenie postupom podľa ustanovenia ods. 8, ako je uvedené nižšie. Chyby zistené pri kontrole Objednávky pred jej potvrdením môže Zákazník v systéme odstrániť kedykoľvek. 
 8. V prípade existencie chyby v Objednávke je Zákazník oprávnený, bez zbytočného odkladu, prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na Stránkach, nahlásiť existenciu chyby, lebo po obdržaní potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky už možno Objednávku meniť len na základe osobitnej dohody s Predávajúcim. 
 9. V Objednávke je podľa požiadaviek predvolených parametrov Zákazník povinný vyplniť jednotlivé polia. Na pole s povinnými údajmi je Zákazník v Objednávke upozornený. Všetky údaje, ktoré sú v Objednávke vyplnené, je Zákazník povinný uviesť pravdivo a sú záväzné. 
 10. Až do odoslania Tovaru je Zákazník oprávnený zrušiť svoju Objednávku, a to e-mailom na kontaktný e-mail uvedený na Stránkach. 
 11. Predávajúci je oprávnený Zmluvu zrušiť, ak zistí, že Objednávka obsahuje chybné alebo pre plnenie Zmluvy neúplné údaje, alebo ak zistí, že Zmluvu nie je schopný splniť z dôvodu mimoriadnej, nepredvídateľnej okolnosti v skladovom systéme. 
 12. Do Objednávky je nutné uviesť osobné údaje potrebné pre riadne splnenie Zmluvy Predávajúcim. Ak to Zákazník požaduje, má možnosť zaškrtnúť políčko „doplniť firemné údaje“, čo mu umožní do Objednávky vpísať IČO, DIČ a IČ DPH. Ak má Zákazník záujem doručiť Tovar na inú ako fakturačnú adresu, musí zaškrtnúť príslušné pole, vďaka čomu mu systém vytvorí pole pre vpísanie doručovacej adresy. 
 13. Ak má Zákazník záujem Tovar darovať, zaškrtne príslušné pole a jeho Tovar bude doručený na ním zadanú adresu zabalený v darčekovom balení. Zároveň je možné k tomu pridať osobný odkaz. V takom prípade nebude súčasťou balenia žiaden údaj o cene, iba dodací lístok. Faktúra bude zaslaná na e-mail Zákazníkovi, nie príjemcovi Tovaru. 
 14. Pre dokončenie Objednávky je nutné, aby Zákazník súhlasil s týmito VOP a svoj súhlas vyjadril zaškrtnutím príslušného poľa a súhlasil so spracovaním osobných údajov. Ak má záujem dostávať novinky zo Služby, musí zaškrtnúť políčko „Chcem dostávať newsletter s novinkami“.IV.
CENA
 

 1. Cena Tovaru je vždy uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty, a to bez ohľadu na okamih jej zobrazenia; tým nie je dotknuté dojednanie, podľa ktorého je záväzne zobrazená Cena výhradne v rekapitulácii Objednávky. Cena počíta s daňou z pridanej hodnoty vo výške platnej ku dňu, kedy je uskutočňovaná Objednávka. V prípade, že sa výška dane z pridanej hodnoty zmení v období po urobení Objednávky a pred odoslaním Tovaru, je Zákazník povinný prípadný rozdiel doplatiť rovnakým spôsobom, akým uhrádza Cenu; uvedené neplatí pre Zákazníka, ktorý sa v zmysle právneho poriadku, ktorým sa spravuje Zmluva, považuje za spotrebiteľa. Ak dôjde k zníženiu dane z pridanej hodnoty, prípadný preplatok na Cene vráti Predávajúci Zákazníkovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zákazníka k vráteniu preplatku. 
 2. Daňový doklad vzťahujúci sa k Cene Tovaru je Zákazníkovi doručený prostredníctvom e-mailu a/alebo Užívateľského účtu. 
 3. Ak je Cena akejkoľvek veci na Stránkach označená ako „akčná“ alebo je inak označená nápisom „zľava“, potom takáto zľavnená či akčná cena platí len do vypredania zásob alebo úpravy Ceny. 
 4. V košíku má Zákazník možnosť vložiť do príslušného poľa zľavový kód, ktorý získal a ktorý mu zodpovedajúcim spôsobom zlacní niektorý Tovar alebo Cenu Objednávky.V.
UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
 

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Predávajúci potvrdil prijatie Objednávky. 
 2. Na základe uzatvorenej Zmluvy je Predávajúci povinný dodať Tovar na adresu, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke (ďalej len „Miesto dodania“). Zákazník je povinný v Mieste dodania Tovar prevziať, a ak nedošlo k zaplateniu Poštovného a Ceny vopred, tak i zaplatiť Cenu a Poštovné. Ak nedôjde k prevzatiu Tovaru Zákazníkom v Mieste dodania, bude Tovar na náklady Zákazníka vrátený prepravcom Predávajúcemu. Miestom dodania sa rozumie aj iné miesto, ako je Miesto dodania, ktoré bude ako miesto prevzatia Tovaru zvlášť dohodnuté medzi prepravcom a Zákazníkom pri doručovaní Tovaru. Realizácia dodania Tovaru prepravcom sa spravuje podmienkami zvoleného prepravcu. 
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru v okamihu, kedy (i) Tovar prevzal a (ii) zaplatil Cenu a Poštovné a prípadne Dobierku a Balné. 
 4. Vyobrazenie Tovaru na Stránkach je iba ilustratívne. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy/úpravy akejkoľvek špecifikácie akejkoľvek veci, ktorá je na Stránkach prezentovaná v závislosti od novo zistených skutočností o týchto veciach.VI.
LEHOTA PLNENIA
 

 1. Lehota plnenia (alebo tiež dodacia lehota) začína plynúť odo dňa uzatvorenia Zmluvy a je v dĺžke 30 dní. Tovar sa Predávajúci zaväzuje odoslať prostredníctvom prepravcu, ktorého si Zákazník zvolil, a to v čo najkratšom čase podľa svojich prevádzkových možností. 
 2. V prípade, že sa Zákazník rozhodol využiť platobnú metódu zaplatením vopred na bankový účet, začína lehota plnenia plynúť dňom, kedy Cena aj Poštovné, prípadne aj Balné budú pripísané na bankový účet Predávajúceho. 
 3. Predávajúci informuje, že sa mu darí odosielať Tovar v priemere do 2 – 3 pracovných dní, spravidla nie však viac ako 14 pracovných dní.
 4. Predávajúci informuje Zákazníka pri výbere vhodného prepravcu, predpokladaný termín doručení Tovaru. Takto určený termín je len orientačný. 
 5. V prípade, že Predávajúci pri spracovávaní Objednávky zistí, že nie je v jeho silách splniť vyššie uvedenú lehotu plnenia, informuje Zákazníka o predpokladanej lehote plnenia. Lehota na dodanie Tovaru neplynie od momentu oznámenia Predávajúceho Zákazníkovi o nemožnosti dodania Tovaru v určenej lehote až pod odsúhlasenie novej lehoty dodania Tovaru zo strany Zákazníka.VII.
INÉ PRÁVA A POVINNOSTI
 

 1. Zákazník sa okrem ďalších povinností dohodnutých v týchto VOP zaväzuje:
  1. Pri použití služieb Predávajúceho sa riadiť inštrukciami a návodmi, ktoré sú k dispozícii na www.lejaan.sk a týmito VOP;
  2. Prevziať od Predávajúceho Tovar prostredníctvom zvoleného prepravcu v súlade a za podmienok zvoleného prepravcu;
  3. Poskytnúť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu súčinnosť potrebnú pre poskytnutie riadneho plnenia. Doba plnenia Zmluvy sa predlžuje o dobu od odoslania požiadavky Predávajúceho na poskytnutie súčinnosti Zákazníkovi do doby poskytnutia súčinnosti Zákazníkom . 
 2. Ak neprevezme Zákazník Tovar od Prepravcu, Zmluva sa bez ďalšieho ruší ku dňu vrátenia Tovaru prepravcom Predávajúcemu. Zákazník je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na dodanie a vrátenie Tovaru a náklady na vybavenie Objednávky. Ustanovenia týchto VOP o právach a povinnostiach zmluvných strán v súvislosti so zrušením Zmluvy odstúpením sa použijú primerane.
 3. Za Tovar sa považuje aj LEJAAN vzorkovník , ktorý obsahuje, v závislosti na zvolenom variante, materiály a farby, ktoré Predávajúci používa pro vyhotovenie iného Tovaru. LEJAAN vzorkovník je k dispozícii v rôznych variantoch v závislosti na ponuke zverejnenej na Stránkach. Vo vzťahu k nákupu LEJAAN vzorkovníku platia ustanovenia týchto VOP o nákupe iného Tovaru obdobne, avšak s nasledujúcimi úpravami:
  1. Po úhrade kúpnej ceny LEJAAN vzorkovníku obdrží Zákazník na svoj zvolený email voucher s kódom, na základe ktorého je oprávnený, pri ďalšom nákupe Tovaru, odpočítať kúpnu cenu zakúpeného LEJAAN vzorkovníku od kúpnej ceny Tovaru z ďalšieho nákupu. Uplatnením voucheru se považuje kúpna cena LEJAAN vzorkovníku za vrátenú.
  2. Ak je LEJAAN vzorkovník vrátený v lehote 14 dní odo dňa jeho zakúpenia, bude Zákazníkovi vrátená kúpna cena vzorkovníku, ak nebola vrátená už formou uplatnenia voucheru v ďalšom nákupe. Pri vrátení LEJAAN vzorkovníku Predávajúci voucher deaktivuje a nie je možné ho ďalej použiť, ak nebol uplatnený predtým.
  3. Ka Zákazník využije voucher, nie je povinný zakúpený LEJAAN vzorkovník vracať; tým nie je vylúčené jeho právo LEJAAN vzorkovník Predávajúcemu vrátiť.
  4. Voucher získaný nákupom LEJAAN vzorkovníku nie je možné uplatniť spoločne s akoukoľvek zľavou, zľavovým kódom či inou marketingovou akciou;
  5. Voucher získaný nákupom LEJAAN vzorkovníku je možné využiť len po dobu 30 dní odo dňa prevzatia LEJAAN vzorkovníku.

 


VIII.
UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
 

 1. Na účely zadania Objednávky a využitia služieb poskytovaných Predávajúcim prostredníctvom Stránok je Zákazník oprávnený sa registrovať v systéme Predávajúceho prevádzkovanom na Stránkach a založiť si svoj Užívateľský účet. Môže tak urobiť aj v súvislosti so zadávaním Objednávky, kedy má možnosť zaškrtnúť voľbu vytvorenia Užívateľského účtu. 
 2. Za účelom úspešnej registrácie (založenie Užívateľského účtu) je Zákazník povinný zadať v rámci registrácie svojej osoby nasledujúce pravdivé údaje:
  1. Meno a priezvisko;
  2. Adresu elektronickej pošty (e-mail);
  3. Číslo mobilného telefónu;
  4. Presnú adresu a poštové smerovacie číslo;
  5. Heslo, ktoré musí byť v rámci registrácie  opätovne potvrdené. 
 3. Po úspešnej registrácii je Zákazníkovi e-mailom odoslané potvrdenie so zvláštnou požiadavkou na potvrdenie aktivácie profilu. Jedná sa o overovanie zadanej elektronickej adresy a toho, že náleží osobe, ktorá Užívateľský účet aktivuje. Po kliknutí na banner aktivácia profilu bude Zákazník vyzvaný, aby potvrdil, že súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely správy a vedenia Užívateľského účtu. Spracovanie týchto údajov je nevyhnutné pro vedenie služby Užívateľského účtu, preto Užívateľský účet nemôže byť zriadený osobe, ktorá so spracovaním svojich údajov nesúhlasí. 
 4. Za účelom prihlásenia do Užívateľského účtu Zákazník zadáva už iba e-mailovú adresu a heslo, ktoré použil pri registrácii. Služba umožňuje prihlásenie aj prostredníctvom identifikácie užívateľa služby Facebook. 
 5. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu. 
 6. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám. 
 7. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj Užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď Zákazník poruší svoje povinnosti zo Zmluvy (vrátane VOP). Užívateľský účet je oprávnený zrušiť aj Zákazník, a to zaslaním e-mailovej správy s požiadavkou na zrušenie Užívateľského účtu na kontaktný e-mail uvedený na Stránkach. 
 8. Zákazník berie na vedomie, že Užívateľský účet ani systém nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. 
 9. Systém je plne kompatibilný s týmto aktualizovaným softvérom: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Chrome. 
 10. Zákazník súhlasí s uchovávaním informácií o histórii jeho Objednávok v prostredí Užívateľského účtu. Objednávky sú Predávajúcim uchovávané po dobu 5 rokov. Zákazníkovi môže byť na základe zvláštnej požiadavky sprístupnená jeho Objednávka zaslaním na jeho e-mail. 
 11. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Zákazník sám. 
 12. Pri využívaní služieb na Stránkach je Zákazník alebo akýkoľvek iný užívateľ povinný riadiť sa týmito VOP a potvrdzuje, že sa s VOP zoznámil. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek meniť a dopĺňať s tým, že akékoľvek zmeny a doplnky VOP (ďalej len „Nové VOP“) sú účinné dňom ich sprístupnenia na Stránkach. Zmluvy uzavreté do sprístupnenia Nových VOP na Stránkach sa riadia VOP platnými pred takouto zmenou; rovnako sa postupuje aj pri Objednávkach, ktoré boli Predávajúcemu odoslané do sprístupnenia Nových VOP na Stránkach.IX.
OSOBNÉ ÚDAJE A GDPR
 

 1. Zásady ochrany osobných údajov sú stanovené v osobitnom dokumente nazvanom „Informácie o spracovaní osobných údajov“, ktorý je k dispozícii tu: https://www.lejaan.sk/spracovanie-osobnych-udajov-3s. 
 2. Spracúvanie osobných údajov Zákazníka v rozsahu meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) je nevyhnutné v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 3. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a ďalej na účely vedenia Užívateľského účtu Zákazníka. Pokiaľ si Zákazník, ktorý nie je dotknutou osobou v zmysle čl. 4 ods. 1 GDPR, nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Zákazníkovi. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom formulára, ktorý je súčasťou Informácie o spracovaní osobných údajov dostupných na Stránkach. 
 4. Zákazník je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo. 
 5. Spracovaním osobných údajov Zákazníka môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako sprostredkovateľa. Okrem osobám dopravujúcim Tovar a sprostredkovateľom nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka poskytnuté tretím osobám. 
 6. Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo spoločnosťou Predávajúceho na elektronickú adresu Zákazníka a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Zákazníka, pokiaľ pri dokončení Objednávky zaškrtol pole „Chcem dostávať newsletter s novinkami“. 
 7. Zákazník súhlasí s ukladaním dátových súborov zlepšujúcich individuálne zobrazenie webového prostredia pre Zákazníka, tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné uzavrieť Zmluvu v systéme a plniť záväzky Predávajúceho zo Zmluvy, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu cookies na počítač Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. Podrobnosti o ukladaní cookies súborov sú obsiahnuté https://www.lejaan.sk/subory-cookie-4s 
 8. Zákazníkovi je akékoľvek oznámenie Predávajúceho doručované na e-mailovú adresu uvedenú v systéme, pokiaľ Predávajúci nevyužije komunikáciu prostredníctvom mobilného telefónu.X.
PRÁVA VZNIKAJÚCE Z VADNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIE
 

 1. Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle právneho poriadku, ktorým sa spravuje Zmluva, záruku za akosť Tovaru. 
 2. Kupujúci, ktorý je v zmysle právneho poriadku, ktorým sa spravuje Zmluva, spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na Tovare v lehote 24 mesiacov od jeho prevzatia. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré Tovar má pri jeho prevzatí Kupujúcim. Tovar má vadu ak:
  1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba toto dojednanie, že má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej;
  2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohoto druhu obvykle používa;
  3. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a
  4. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  5. ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. 
 3. Plnenie Predávajúceho sa považuje za riadne aj v prípade, ak plnenie vykazuje určité odchýlky čo do rozmerov alebo hmotnosti, ak odchýlka nepresiahne 5 %. Predávajúci takisto nezodpovedá za vady Tovaru spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou manipuláciou či používaním, nevhodným skladovaním, nesprávnym uložením alebo vady vzniknuté v dôsledku živelných pohrôm a takisto nezodpovedá za vady spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou. Pri akomkoľvek nakladaní s Tovarom je Kupujúci povinný postupovať podľa návodov priložených k Tovaru a ak k Tovaru neboli priložené, podľa zásad obvyklej opatrnosti. 
 4. Kupujúci má právo na uspokojenie jeho práva zo zodpovednosti za vady Tovaru ďalej uvedenými spôsobmi:
  1. na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od Zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
  2. na odstránenie vady opravou veci,
  3. na primeranú zľavu z Kúpnej ceny, alebo
  4. odstúpiť od Zmluvy. 
 5. Kupujúci oznámi Predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z Ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
 6. Ak si Kupujúci nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
 7. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.
 8. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácie rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V takom prípade má Kupujúci - spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní novej veci vráti Kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú (vrátane všetkého dodaného príslušenstva). Ak Kupujúci neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.
 9. Ak dôjde ku vzniku škody na strane Kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou Predávajúceho za vady Tovaru, je náhrada takejto škody vrátane ušlého zisku obmedzená cenou Tovaru uvedenou v Objednávke. Zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru ako aj škodu Kupujúceho je vylúčená, pokiaľ nedostatky Tovaru vznikli vyššou mocou alebo nesprávnym konaním Kupujúceho či inej osoby odlišnej od Predávajúceho. 
 10. Kupujúci má právo reklamovať vady Tovaru, teda uplatniť svoje práva, ktoré zodpovedajú zodpovednosti Predávajúceho za vady Tovaru, v súlade s týmito VOP a v nich obsiahnutým poučením a občianskym zákonníkom. 
 11. Ak je Tovar dodaný so zjavnými vadami, je Kupujúci povinný vady Tovaru reklamovať do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru. Za zjavnú vadu Tovaru sa považuje aj dodanie iného množstva Tovaru, alebo dodanie Tovaru v inom prevedení, než je dohodnuté v Zmluve. Ak uvedená lehota uplynie márne, má sa za to, že Tovar bol dodaný riadne a bez vád, pokiaľ občiansky zákonník nestanoví inak. 
 12. Ak je Tovar dodaný prepravcom v porušenom obale, alebo ak má Kupujúci pri prevzatí Tovaru pochybnosti o tom, či Tovar vykazuje známky poškodenia, vyhotoví Kupujúci s prepravcom na mieste písomný zápis o reklamácii Tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo poškodenú zásielku neprebrať. Podpísaním prepravného dokladu Kupujúci súhlasí s prevzatím Tovaru a potvrdzuje, že Tovar prevzal bez viditeľného poškodenia či vád. 
 13. Kupujúci technicky uplatňuje zodpovednosť za vadu Tovaru (reklamáciu) vypísaním reklamačného formulára, ktorý mu je doručený s Tovarom a jeho doručením aj s Tovarom Predávajúcemu. Tovar možno reklamovať vždy, keď je uplatňovaná zodpovednosť Predávajúceho za vady Tovaru. V prípade, že Kupujúci Tovar reklamuje, je povinný uviesť do poľa "Dôvod reklamácie" odôvodnenie svojej reklamácie uvedením vady a popisom vady a toho, ako sa prejavuje (tak, aby reklamovaná vada nebola zameniteľná s inou vadou); inak sa nejedná o reklamáciu. 
 14. Po reklamácii zašle Predávajúci Kupujúcemu e-mailom potvrdenie o prijatí reklamácie, ktoré obsahuje údaj o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom uplatneného práva a aký spôsob vybavenia práva Kupujúci požaduje. 
 15. V prípade oprávnenej reklamácie vzniká Kupujúcemu právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou Tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. 
 16. Ak Predávajúci pri vybavovaní reklamácie zistí, že reklamácia nie je oprávnená, je Kupujúci povinný znášať náklady prepravy Tovaru súvisiace s reklamáciou, a to v paušálnej výške 8€, pokiaľ Tovar nedoručí na vlastné náklady; to neplatí pre Kupujúceho, ktorý sa v zmysle právneho poriadku, ktorým sa spravuje Zmluva, považuje za spotrebiteľa, čím však nie je dotknuté právo Predávajúceho na náhradu škody (najmä ak ide napr. o šikanózny výkon práva a pod.). 
 17. Kupujúci je oprávnený, v prípade vybavovania reklamácií Predávajúcim v rozpore s týmito VOP alebo občianskym zákonníkom, obrátiť sa na Predávajúceho s návrhom na mimosúdne vybavenie veci. 
 18. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu spotrebiteľa vybaviť do 30 dní od jej doručenia Predávajúcemu. V prípade nevybavenia reklamácie spotrebiteľa v tejto lehote má Kupujúci právo na výmenu Tovaru za iný (rovnaký), alebo môže od Zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou veci a odstúpením od Zmluvy náleží Kupujúcemu, pričom je povinný Predávajúceho informovať, ktorú z možností si vybral.XI.
ODSTÚPENIE
 

 1. Kupujúci má právo od Zmluvy odstúpiť v súlade so zákonom. Rýchle informácie o vrátení a reklamácie Tovaru je k dispozícií na Stránkach tu: https://www.lejaan.sk/vratenie-a-reklamacia. Odstúpenie Kupujúci technicky uplatňuje vypísaním vratkového formulára, ktorý obdržal s Tovarom. Tento vypísaný formulár s Tovarom, vo vzťahu ku ktorému od Zmluvy odstupuje, Kupujúci – spotrebiteľ doručí prostredníctvom služby „Packeta“ ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Packeta Slovakia s. r. o., IČO 48136999, so zadaním kódu 958 846 35. Na tento účel Kupujúci Tovar aj s vratkovým formulárom riadne zabalí a podá na ktorejkoľvek pobočke Packeta a pri podaní použije hore uvedený kód; náklady na vrátenie Tovaru týmto spôsobom nesie Predávajúci. Náklady na vrátenie Tovaru akýmkoľvek iným spôsobom a pre akýkoľvek iný prípad, než je stanovené v tomto odseku, nesie Kupujúci. Kupujúci nie je povinný použiť vratkový formulár, ktorý mu bol doručený spoločne s Tovarom, postačuje, ak vyplní vratkový formulár., ktorý tvorí prílohu tých VOP. Ak Kupujúci neodosiela Tovar spoločne s vratkovým formulárom, je povinný vratkový formulár zaslať poštou alebo emailom na kontaktné adresy uvedené v článku I. alebo na Stránkach. 
 2. Na účely technického prevedenia odstúpenia od Zmluvy Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa primerane použijú ustanovenia predchádzajúceho odseku s tým, že v prípade vrátenia Tovaru, keď neexistuje dôvod na odstúpenie od Zmluvy, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu prepravné náklady Tovaru v paušálnej výške 8€.
 3. Ustanovenie ods. 1 tohto článku neplatí v prípade darčekového poukazu, ktorý je možné vrátiť len do momentu jeho aktivácie, teda do momentu, kedy je kód darčekového poukazu zadaný v Užívateľskom účte v sekcii „moje Kredity“ a hodnota darčekového poukazu je pripísaná do Kreditov Kupujúceho. 
 4. Kupujúci je povinný uviesť dôvod, pre ktorý od Zmluvy odstupuje.  Uvedenie dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa nevyžaduje v prípade, že sa jedná o Kupujúceho – spotrebiteľa, ktorý odstupuje v zákonnej 14-dňovej lehote. Odstúpenie, ktoré bolo urobené bez toho, aby preň existoval zákonný alebo zmluvný dôvod, sa pre účely týchto VOP nepovažuje za odstúpenie a nevyvoláva následky zamýšľané odstúpením. 
 5. Tovar nie je možné nikdy vrátiť jeho zaslaním na dobierku; v takom prípade Tovar nebude Predávajúcim prevzatý s tým, že v tomto prípade nejde o omeškanie Predávajúceho s prevzatím Tovaru.
 6. Ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému odstúpeniu od Zmluvy a Kupujúci vrátil Tovar, vo vzťahu ku ktorému došlo k zrušeniu Zmluvy odstúpením Kupujúceho, v stave vyžadovanom týmito VOP alebo zákonom, Predávajúci vráti Cenu za taký Tovar Kupujúcemu do dvoch týždňov odo dňa doručenia odstúpenia a Tovaru, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje. Ak ide o odstúpenie Kupujúceho – spotrebiteľa z existujúceho zákonného alebo zmluvného dôvodu, vráti Predávajúci Kupujúcemu – spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy a vrátenia Tovaru, Cenu, vrátane nákladov na dodanie Tovaru, rovnakým spôsobom, akým ju od Kupujúceho – spotrebiteľa prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kúpnu cenu Tovaru, vrátane nákladov na dodanie tovaru, Kupujúcemu – spotrebiteľovi späť skôr, než mu Kupujúci – spotrebiteľ odovzdá vrátený Tovar. Za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade využitia Kreditov na nákup Tovaru, mu bude Cena vrátená opätovne formou pripísania zodpovedajúcich Kreditov na jeho Užívateľský účet.     
 7. Vzhľadom na hygienické podmienky nemožno vracať používaný tovar. Za používaný Tovar sa považuje tovar, s ktorým sa zaobchádzalo nad rozsah nevyhnutnej kontroly Tovaru.
 8. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy v 14 dňovej lehote od dodania Tovaru kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Kupujúci je povinný po odstúpení vydať Predávajúcemu všetko, čo na základe Zmluvy dostal; tým nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety. Ak to nie je dosť dobre možné (napr. v medziobdobí bol Tovar čiastočne rozbalený, znečistený, prípadne bol obal akokoľvek porušený), má Predávajúci právo vyčísliť škodu podľa aktuálneho cenníka. Predávajúci Kupujúcemu v takom prípade vracia len takto zníženú Cenu. Proti Cene, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže Predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením Tovaru. Ak došlo k zníženiu hodnoty Tovaru, je Predávajúci oprávnený naúčtovať náklady týmto vzniknuté. Aj napriek vyššie uvedenému je Predávajúci oprávnený sa jednostranne rozhodnúť, že v konkrétnom prípade Kupujúcemu vráti zaplatenú Cenu, avšak iba vo forme Kreditov, a to za podmienky, že Kupujúci – spotrebiteľ s vrátením Ceny vo forme Kreditov súhlasí. Ak Kupujúci s vrátením Ceny vo forme Kreditov nesúhlasí, hľadí sa na rozhodnutie Predávajúceho o vrátení Ceny akoby nebolo nikdy urobené.
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že si Kupujúci Tovar neprevezme do 7 dní od oznámeného termínu odovzdania alebo do 7 dní od jeho prípadného uloženia na pobočke dopravcu. 
 10. Predávajúci má právo na odstúpenie od Zmluvy v prípade, že mu Tovar nebude dodaný dodávateľom, o tejto skutočnosti bude Kupujúceho bez odkladu písomne informovať.XII.
Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvu možno uzavrieť v českom, slovenskom a anglickom jazyku. 
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnym kódexom správania. 
 3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@lejaan.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle Predávajúci Zákazníkovi v súlade s týmito VOP. Prípadné spory medzi predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad:

  Slovenská obchodná inšpekcia
  Bajkalská 21A
  827 99 Bratislava 27
  Email: adr@soi.sk
  Web: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).
  Spotrebiteľ môže využiť aj online platformu zriadenú Európskou komisiou na nasledujúcej adrese:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK). Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu  
   
 4. Predávajúci má oprávnenie na poskytovanie svojich služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších, a č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 5. Ak je niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny Zmluvy či všeobecných obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 6. Zmluva vrátane všeobecných obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 7. Súčasťou všeobecných obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.lejaan.sk. Vzorový formulár môže Zákazník využiť, ale v tomto prípade je Zákazník povinný si zabezpečiť prepravu Tovaru Predávajúcemu. Aj preto Predávajúci odporúča využívať na to špeciálne vytvorené prostredie Užívateľského účtu alebo odkaz, ktorý s potvrdením Objednávky Predávajúci Zákazníkovi zasiela, pretože pri využití možnosti odstúpenia prostredníctvom uvedeného prostredia Užívateľského účtu alebo cez zaslaný odkaz, je odstúpenie vrátane servisu popísaného vyššie riešené v týchto VOP.

 


V Prahe dňa 01.02.2023


 

Príloha:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


 

LEJAAN s.r.o., so sídlom Šumavská 931/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 285 99 349, DIČ: CZ28599349, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri pod sp.zn. C158886 vedenou Mestským súdom v Prahe

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

 .............. 

 

Dátum objednania/dátum prijatia* ............../................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ............................

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* .............................................


 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) .................... 

 

Dátum ..............


 

* Nehodiace sa prečiarknite.