Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Nevhodné vianočné darčeky môžete vrátiť až do 31. 1. 2023 Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Nevhodné vianočné darčeky môžete vrátiť až do 31. 1. 2023 Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Nevhodné vianočné darčeky môžete vrátiť až do 31. 1. 2023 Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Nevhodné vianočné darčeky môžete vrátiť až do 31. 1. 2023 Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Nevhodné vianočné darčeky môžete vrátiť až do 31. 1. 2023 Doprava zadarmo pri objednávke nad 115 € Nevhodné vianočné darčeky môžete vrátiť až do 31. 1. 2023

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“) medzi Predávajúcim na strane jednej a Zákazníkom, ako kupujúcim, na strane druhej, ktorej predmetom je predaj Tovaru a jeho doručenie Zákazníkovi. Zhotoviteľom sa pre účely týchto VOP rozumie spoločnosť LEJAAN s. r. o., so sídlom Šumavská 931/13, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 285 99 349, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe pod sp. zn. C158886.
 2. Zákazník je povinný sa s týmito VOP oboznámiť pred používaním Služby.
 3. Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho, v súlade s týmito VOP, doručiť Zákazníkovi Tovar, umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a záväzok Zákazníka Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu Cenu a Poštovné.
 4. Na účely týchto VOP majú nasledujúce pojmy, začínajúce kapitálkami, nasledujúci význam:
  1. Zákazníkomje osoba využívajúca Službu a na účely týchto VOP môže byť označovaný aj ako Kupujúci;
  2. Disponentom Užívateľského účtuje osoba, ktorá si zriadila Užívateľský účet na internetových stránkach www.lejaan.cz;
  3. Užívateľským účtom je užívateľské rozhranie dostupné prostredníctvom internetových stránok www.lejaan.cz;
  4. Objednávkousa rozumie návrh Zákazníka na uzavretie Zmluvy určený Predávajúcemu;
  5. Cenou je finančná čiastka, ktorú sa podľa Zmluvy Klient zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu za Tovar a ktorá je špecifikovaná v Objednávke; v prípade rozporu medzi cenou uvedenou pri jednotlivých druhoch Tovaru a cenou uvedenou v rekapitulácii Objednávky je záväznou cena uvedená v rekapitulácii Objednávky;
  6. Tovarom sa rozumejú veci, ktorých špecifikácia a charakteristika je uvedená na Stránkach a ktoré sú na Stránkach ponúkané na predaj, a ktoré boli uvedené v Objednávke prostredníctvom vloženia týchto vecí Zákazníkom do virtuálneho košíka;
  7. Poštovným sa rozumie suma, ktorá je Zákazníkovi účtovaná k Cene, ak je Cena nižšia ako 3000 CZK, za ktorú sa Predávajúci zaväzuje zabezpečiť dopravu Tovaru do miesta určeného Zákazníkom v rámci Slovenskej republiky a v prípade neprevzatia Tovaru Zákazníkom aj dopravu Tovaru z miesta, kde mal byť Tovar Zákazníkovi doručený späť Predávajúcemu; ak nie je zvlášť dohodnutá doprava mimo Slovenskej republiky;
  8. Službou sa rozumie internetové prostredie na stránke lejaan.cz, prostredníctvom ktorého dochádza k podávaniu Objednávok a uzatváraniu Zmluvy;
  9. Stránkami sa rozumejú internetové stránky lejaan.cz.
 1. Zmluva sa medzi Predávajúcim a Zákazníkom uzatvára prostredníctvom Služby. Zmluva je uzatvorená momentom, kedy bude Zákazníkovi Predávajúcim zaslané potvrdenie o prijatí Objednávky. Predávajúci potvrdí prijatie Objednávky bezodkladne po jej obdržaní.
 2. Uzatvorením zmluvy vzniká záväzok Predávajúceho doručiť Tovar Zákazníkovi a umožniť mu nadobudnutie vlastníckeho práva k nemu a Zákazníkovi vzniká záväzok za Tovar zaplatiť Predávajúcemu Cenu a Poštovné.
 3. Všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom založené na základe, prostredníctvom alebo v súvislosti so Službou a vecami ponúkanými Predávajúcim prostredníctvom Stránok sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z., Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákonom č. 634/1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení .


II.
OBJEDNÁVKA

 1. Objednávku možno Predávajúcemu doručiť iba prostredníctvom Služby, a to buď ako registrovaný užívateľ disponujúci Užívateľským účtom alebo ako neregistrovaný užívateľ. V prostredí Služby Zákazník vyberie Tovar, o ktorý má záujem, vrátane jeho vlastností, ako je látka, farba, výplň a pod., ak to Služba pri konkrétnej veci umožňuje.
 2. Služba, prostredníctvom ktorej dochádza k uzavretiu zmluvy, umožňuje objednávku editovať až do jej záväzného potvrdenia. Ak Zákazník zadá iné údaje ako je požadované, systém mu neumožní pokračovať v dokončení Objednávky predtým, než odstráni vadu, na ktorú bude systémom upozornený.
 3. Po potvrdení všetkých základných parametrov jednotlivých vecí musí Zákazník tieto navolené veci presunúť do virtuálneho nákupného košíka, a to použitím príkazu „vložiť do košíka“. Všetky takto presunuté veci sú uvedené v objednávkovom formulári, ktorý predstavuje zhrnutie Objednávky (rekapituláciu Objednávky) Zákazníka, na ktorý sa Zákazník presunie buď (i) prostredníctvom otvorenia nákupného košíka, alebo (ii) príkazom "prejsť k objednávke". Vo virtuálnom nákupnom košíku (ďalej len „Košík“) je Zákazník oprávnený vykonávať určité editačné činnosti svojej Objednávky, prípadne veci v Košíku môže vymazať alebo zvýšiť ich počet. Doplniť veci do košíka môže len tak, že sa z prostredia košíka vráti do prostredia obchodu a pri novo vybranej veci zvolí príkaz „vložiť do košíka“. Zhrnutie Objednávky v Košíku však vyjadruje predmet kúpy a definuje Tovar a Cenu. Ak Objednávka zodpovedá vôli Zákazníka, zadá príkaz vybrať spôsob platby a doručenia. Podľa zvoleného spôsobu platby a zvoleného spôsobu doručenia bude Zákazníkovi vypočítané Poštovné.
 4. Kúpnu cenu a Poštovné, ak je účtované, môže zákazník uhradiť jednou z nasledujúcich možností:
  1. Platba prostredníctvom platobnej karty s využitím systému 3D Secure, pričom na platobnú bránu je Zákazník presmerovaný po dokončení Objednávky;
  2. Platba s využitím služieb GOOGLE PAY, APPLE PAY a PAYPAL. V Službe sú vyobrazené logá týchto služieb; platba prostredníctvom týchto služieb sa riadi podmienkami prevádzkovateľov týchto služieb;
  3. Platba na dobierku. Pri zvolení tejto platobnej metódy uhradí Zákazník Cenu aj Poštovné do rúk zvoleného prepravcu oproti prevzatia Tovaru.
  4. Platba vopred bankovým prevodom. Pri zvolení platby bankovým prevodom zašle Predávajúci Kupujúcemu zálohovú faktúru, na základe ktorej môže Zákazník Cenu a Poštovné uhradiť touto platobnou metódou. Pri platbe touto metódou sa Cena a Poštovné považujú za zaplatené až v momente, kedy sú Cena aj Poštovné pripísané na bankový účet Predávajúceho, pričom k platbe Zákazníka je priradený správny variabilný symbol uvedený v zálohovej faktúre; v opačnom prípade nedôjde k úhrade Ceny ani Poštovného a Predávajúci vráti zaplatenú čiastku späť na účet, z ktorého bola poukázaná (to neplatí, ak dôjde k osobitnej dohode medzi Predávajúcim a Zákazníkom, a to aspoň formou e-mailu).
 1. Pri využití platby prostredníctvom platobnej karty je Zákazník povinný do jednotlivých polí ponúknutých Službou vpísať požadované údaje. Predávajúci prijíma platobné karty, ktoré sú vyobrazené pri platení platobnou kartou.
 1. Pri platbe na dobierku je Zákazník povinný uhradiť Predávajúcemu Cenu s Poštovným pri prevzatí Tovaru, a to spôsobom, ktorý umožňuje zvolený prepravca. Zákazník je oprávnený zaplatiť Cenu a Poštovné v hotovosti iba v prípade doručenia na dobierku, ak to umožňuje zvolený prepravca, avšak len v prípade, že cena neprevyšuje 250 000 CZK.
 2. Po výbere spôsobu platby má Zákazník možnosť skontrolovať si celú Objednávku. Ak súhlasí s údajmi na Objednávke a ak má záujem zmluvu uzatvoriť, musí Zákazník v systéme potvrdiť Objednávku kliknutím na zvláštny baner označený „potvrdiť Objednávku“. Po potvrdení Objednávky už Zákazník nemôže chyby v Objednávke odstrániť, môže však požadovať ich odstránenie postupom podľa ustanovení ods. 8 nižšie. Chyby zistené pri kontrole Objednávky pred jej potvrdením môže Zákazník v systéme odstrániť kedykoľvek.
 3. V prípade existencie chyby v Objednávke je Zákazník oprávnený, bez zbytočného odkladu, prostredníctvom kontaktného e-mailu zverejneného na Stránkach, nahlásiť existenciu chyby, lebo po obdržaní potvrdenia Predávajúceho o prijatí Objednávky už možno Objednávku meniť len na základe osobitnej dohody s Predávajúcim.
 4. V Objednávke je podľa požiadaviek predvolených parametrov Zákazník povinný vyplniť jednotlivé polia. Na pole s povinnými údajmi je Zákazník v Objednávke upozornený. Všetky údaje, ktoré sú v Objednávke vyplnené, je Zákazník povinný uviesť pravdivo a sú záväzné.
 5. Až do odoslania Tovaru je Zákazník oprávnený zrušiť svoju Objednávku, a to e-mailom na kontaktný e-mail uvedený na Stránkach.
 6. Predávajúci je oprávnený Zmluvu zrušiť, ak zistí, že Objednávka obsahuje chybné alebo pre plnenie Zmluvy neúplné údaje, alebo ak zistí, že Zmluvu nie je schopný splniť z dôvodu mimoriadnej, nepredvídateľnej okolnosti v skladovom systéme.
 7. Do Objednávky je nutné uviesť osobné údaje potrebné pre riadne splnenie Zmluvy Predávajúcim. Ak to Zákazník požaduje, má možnosť zaškrtnúť políčko „doplniť firemné údaje“, čo mu umožní do Objednávky vpísať IČO a DIČ. Ak má Zákazník záujem doručiť Tovar na inú ako fakturačnú adresu, musí zaškrtnúť príslušné pole, vďaka čomu mu systém vytvorí pole pre vpísanie doručovacej adresy.
 8. Ak má Zákazník záujem Tovar darovať, zaškrtne príslušné pole a jeho Tovar bude doručený na ním zadanú adresu zabalený v darčekovom balení. Zároveň je možné pridať osobný odkaz. V takom prípade nebude súčasťou balenia žiaden údaj o cene, iba dodací lístok. Faktúra bude zaslaná na e-mail Zákazníkovi, nie príjemcovi Tovaru.
 9. Pre dokončenie Objednávky je nutné, aby Zákazník súhlasil s týmito VOP a svoj súhlas vyjadril zaškrtnutím príslušného poľa a súhlasil so spracovaním osobných údajov. Ak má záujem dostávať novinky zo Služby, musí zaškrtnúť políčko „Chcem dostávať newsletter s novinkami“.


III.
CENA

 1. Cena Tovaru je vždy uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty, a to bez ohľadu na okamih jej zobrazenia; tým nie je dotknuté dojednanie, podľa ktorého je záväzne zobrazená Cena výhradne v rekapitulácii Objednávky. Cena počíta s daňou z pridanej hodnoty vo výške platnej ku dňu, kedy je uskutočňovaná Objednávka. V prípade, že výška dane z pridanej hodnoty sa zmení v období po urobení Objednávky a odoslaní Tovaru, je Zákazník povinný prípadný rozdiel doplatiť rovnakým spôsobom, akým uhrádza Cenu. Ak dôjde k zníženiu dane z pridanej hodnoty, prípadný preplatok na Cene vráti Predávajúci Zákazníkovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Zákazníka k vráteniu preplatku.
 2. Daňový doklad vzťahujúci sa k Cene je Zákazníkovi doručený prostredníctvom e-mailu a/alebo Užívateľského účtu.
 3. Ak je cena akejkoľvek veci na Stránkach označená ako „akčná“ alebo je inak označená nápisom „zľava“, potom takáto zľavnená či akčná cena platí len do vypredania zásob alebo úpravy ceny.
 4. V košíku má Zákazník možnosť vložiť do príslušného poľa zľavový kód, ktorý získal a ktorý mu zodpovedajúcim spôsobom zlacní niektorý Tovar alebo Cenu Objednávky.


IV.
UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy Predávajúci potvrdil prijatie Objednávky.
 2. Na základe uzatvorenej Zmluvy je Predávajúci povinný dodať Tovar na adresu, ktorú Zákazník uviedol v Objednávke (ďalej len „Miesto dodania“). Zákazník je povinný v Mieste dodania Tovar prevziať, a ak nedošlo k zaplateniu Poštovného a Ceny vopred, tak i zaplatiť Cenu a Poštovné. Ak nedôjde k prevzatiu Tovaru Zákazníkom v Mieste dodania, bude Tovar na náklady Zákazníka vrátený prepravcom Predávajúcemu. Miestom dodania sa rozumie aj iné miesto, ako je Miesto dodania, ktoré bude ako miesto prevzatia Tovaru zvlášť dohodnuté medzi prepravcom a Zákazníkom pri doručovaní Tovaru. Realizácia dodania Tovaru prepravcom sa spravuje podmienkami zvoleného prepravcu.
 3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru v okamihu, kedy (i) Tovar prevzal a (ii) zaplatil Cenu a Poštovné.
 4. Vyobrazenie Tovaru na Stránkach je iba ilustratívne. Predávajúci si vyhradzuje právo opravy/úpravy akejkoľvek špecifikácie akejkoľvek veci, ktorá je na Stránkach prezentovaná v závislosti od novo zistených skutočností o týchto veciach.


V.
LEHOTA PLNENIA

 1. Lehota plnenia (alebo tiež dodacia lehota) začína plynúť odo dňa vzniku Zmluvy. Tovar sa Predávajúci zaväzuje odoslať prostredníctvom prepravcu, ktorého si Zákazník zvolil v čo najkratšom čase podľa svojich prevádzkových možností.
 2. V prípade, že Zákazník sa rozhodol využiť platobnú metódu zaplatením vopred na bankový účet, začína lehota plnenia plynúť dňom, kedy Cena aj Poštovné sú pripísané na bankový účet Predávajúceho.
 3. Predávajúci informuje, že sa mu darí odosielať Tovar v priemere:
 • Do 2 – 3 pracovných dní, maximálne však 14 pracovných dní.
 1. V prípade, že Predávajúci pri spracovávaní Objednávky zistí, že nie je v jeho silách splniť vyššie uvedenú lehotu plnenia, informuje Zákazníka o predpokladanej lehote plnenia. Iba po odsúhlasení novej lehoty plnenia Zákazníkom začína lehota plnenia plynúť.


VI.
INÉ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Zákazník sa okrem ďalších povinností dohodnutých v týchto VOP zaväzuje:
  1. Pri použití služieb Predávajúceho sa riadiť inštrukciami a návodmi, ktoré sú k dispozícii na lejaan.cza týmito VOP;
  2. Prevziať od Predávajúceho Tovar prostredníctvom zvoleného prepravcu v súlade a za podmienok zvoleného prepravcu;
  3. Poskytnúť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu súčinnosť potrebnú pre poskytnutie riadneho plnenia. O dobu od odoslania požiadavky Predávajúceho na poskytnutie súčinnosti Zákazníkovi po dobu poskytnutia súčinnosti Zákazníkom sa predlžuje doba plnenia Zmluvy.
 1. Ak neprevezme Zákazník Tovar od Prepravcu, Zmluva sa bez ďalšieho ruší ku dňu vrátenia Tovaru prepravcom Predávajúcemu. Zákazník je povinný uhradiť Predávajúcemu náklady na dodanie a vrátenie Tovaru a náklady na vybavenie Objednávky. Ustanovenia týchto VOP o právach a povinnostiach zmluvných strán v súvislosti so zrušením zmluvy odstúpením sa použijú primerane.


VII.
UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na účely zadania Objednávky a využitia služieb poskytovaných Predávajúcim prostredníctvom Stránok je Zákazník oprávnený sa registrovať v systéme Predávajúceho prevádzkovanom na Stránkach a založiť si svoj Užívateľský účet. Môže tak urobiť aj v súvislosti so zadávaním Objednávky, kedy má možnosť zaškrtnúť voľbu vytvorenia Užívateľského účtu.
 2. Na účely úspešnej registrácie (založenae Užívateľského účtu) je Zákazník povinný zadať v rámci registrácie svojej osoby nasledujúce pravdivé údaje:
  1. Meno a priezvisko;
  2. Adresu elektronickej pošty (e-mail);
  3. Číslo mobilného telefónu;
  4. Presnú adresu a poštové smerovacie číslo;
  5. Heslo, ktoré v rámci registrácie musí byť opätovne potvrdené.
 3. Po úspešnej registrácii je Zákazníkovi e-mailom odoslané potvrdenie so všetkými údajmi potrebnými pre úspešné prihlásenie do Užívateľského účtu.
 4. Na účely prihlásenia do Užívateľského účtu Zákazník zadáva už iba e-mailovú adresu a heslo, ktoré použil pri registrácii.
 5. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Užívateľského účtu.
 6. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.
 7. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj Užívateľský účet dlhšie ako 1 rok nevyužíva, či v prípade, keď Zákazník poruší svoje povinnosti zo Zmluvy (vrátane VOP). Užívateľský účet je oprávnený zrušiť aj Zákazník, a to zaslaním e-mailovej správy s požiadavkou na zrušenie Užívateľského účtu na kontaktný e-mail uvedený na Stránkach.
 8. Zákazník berie na vedomie, že Užívateľský účet ani systém nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
 9. Systém je plne kompatibilný s týmto aktualizovaným softvérom: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Chrome.
 10. Zákazník súhlasí s uchovávaním informácií o histórii jeho Objednávok v prostredí Užívateľského účtu. Objednávky sú Predávajúcim uchovávané po dobu 5 rokov. Zákazníkovi môže byť na základe zvláštnej požiadavky sprístupnená Objednávka zaslaním na jeho e-mail.
 11. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Zákazník sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
 12. Pri využívaní služieb na Stránkach je Zákazník alebo akýkoľvek iný užívateľ povinný riadiť sa týmito VOP a potvrdzuje, že sa s VOP zoznámil. Predávajúci je oprávnený VOP kedykoľvek meniť a dopĺňať s tým, že akékoľvek zmeny a doplnky VOP (ďalej len „Nové VOP“) sú účinné odo dňa ich sprístupnenia na Stránkach. Zmluvy uzavreté do sprístupnenia Nových VOP na Stránkach sa spravujú VOP platnými pred takouto zmenou; rovnako sa postupuje aj pri Objednávkach, ktoré boli Predávajúcemu odoslané do sprístupnenia Nových VOP na Stránkach.
 13.  

VIII.
OSOBNÉ ÚDAJE A GDPR

 1. Zásady ochrany osobných údajov sú stanovené v osobitnom dokumente nazvanom „Informácie o spracovaní osobných údajov“, ktorý je k dispozícii tu.
 2. Zákazník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“).
 3. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a ďalej na účely vedenia Užívateľského účtu Zákazníka. Pokiaľ si Zákazník vyberie aj inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Zákazníkovi.
 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie Zmluvy.
 5. Zákazník je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.
 6. Spracovaním osobných údajov Zákazníka môže Predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich Tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka odovzdávané tretím osobám.
 7. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú správne a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 8. Zákazník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo obchodom Zhotoviteľa na elektronickú adresu Zákazníka a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Zhotoviteľom na elektronickú adresu Zákazníka, pokiaľ pri dokončení Objednávky zaškrtol pole „Chcem dostávať newsletter s novinkami“.
 9. Zákazník súhlasí s ukladaním dátových súborov zlepšujúcich individuálne zobrazenie webového prostredia pre Zákazníka, tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je možné uzavrieť Zmluvu v systéme a plniť záväzky Zhotoviteľa zo Zmluvy, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu cookies na počítač Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 10. Zákazníkovi je akékoľvek oznámenie Zhotoviteľa doručované na e-mailovú adresu uvedenú v Systéme, pokiaľ Zhotoviteľ nevyužije komunikáciu prostredníctvom mobilného telefónu.


IX.
PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA, REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci neposkytuje Kupujúcemu záruku za akosť Podľa § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka je Kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na Tovare v lehote 24 mesiacov od jeho prevzatia. Predávajúci zodpovedá za chyby Tovaru, ktoré existujú pri prevzatí Kupujúcim.
 2. Plnenie Predávajúceho sa považuje za riadne aj v prípade, že vykazuje určité odchýlky čo do rozmerov alebo hmotnosti, ak odchýlka nepresiahne 5 %. Predávajúci takisto nezodpovedá za chyby Tovaru spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou manipuláciou či používaním, nevhodným skladovaním, nesprávnym uložením alebo chyby vzniknuté v dôsledku živelných pohrôm a takisto nezodpovedá za chyby spôsobené Kupujúcim alebo treťou osobou. Pri akomkoľvek nakladaní s Tovarom je Kupujúci povinný postupovať podľa návodov k Tovaru priložených a ak k Tovaru priložené neboli, podľa zásad obvyklej opatrnosti.
 3. Kupujúci má právo na uspokojenie jeho práva zo zodpovednosti za chyby Tovaru ďalej uvedenými spôsobmi, ak však nejde o spotrebiteľa, iba v ďalej uvedenom poradí: ak je podstatou chyby nedodanie celého Tovaru, bude odstránená dodaním chýbajúceho Tovaru, inak bude chybnosť riešená odstránením chyby, dodaním náhradného Tovaru za Tovar chybný alebo primeranou zľavou z Ceny. Ak nejde o spotrebiteľa, Kupujúci v prípade riadnej a oprávnenej reklamácie nemôže požadovať dodanie nového Tovaru, ak nemôže Tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal; to neplatí, ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby veci, alebo ak Kupujúci použil vec ešte pred objavením chyby alebo ak Kupujúci nespôsobil nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo ak vec predal ešte pred objavením chyby.
 4. Ak dôjde ku vzniku škody na strane Kupujúceho v súvislosti so zodpovednosťou Predávajúceho za chyby Tovaru, je náhrada takejto škody vrátane ušlého zisku obmedzená cenou Tovaru uvedenou v Objednávke. Zodpovednosť Predávajúceho za chyby Tovaru aj škodu Kupujúceho je vylúčená, pokiaľ nedostatky Tovaru vznikli vyššou mocou alebo nesprávnym konaním Kupujúceho či inej osoby odlišnej od Predávajúceho.
 5. Kupujúci má právo reklamovať chyby Tovaru, teda uplatniť svoje práva, ktoré predstavujú zodpovednosť Predávajúceho za chyby Tovaru, to všetko v súlade s týmito VOP a Občianskym zákonníkom.
 6. Ak je Tovar dodaný so zjavnými chybami, je kupujúci povinný chyby Tovaru reklamovať do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru. Za zjavnú chybu tovaru sa považuje aj dodanie iného množstva tovaru, alebo dodanie Tovaru v inom vyhotovení, než je dohodnuté Zmluvou. Ak uvedená lehota uplynie bez reklamácie, má sa za to, že Tovar bol dodaný riadne a bez chýb, ak Občiansky zákonník nestanoví inak.
 7. Ak je Tovar dodaný prepravcom v porušenom obale, alebo ak má Kupujúci pri prevzatí Tovaru pochybnosti o tom, či Tovar vykazuje známky poškodenia, vyhotoví Kupujúci s prepravcom na mieste písomný zápis o reklamácii Tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo poškodenú zásielku neprebrať. Podpísaním prepravného dokladu Kupujúci súhlasí s prevzatím Tovaru a potvrdzuje, že Tovar prevzal bez viditeľného poškodenia či chýb.
 8. Kupujúci technicky uplatňuje zodpovednosť za chybu Tovaru (reklamáciu) vypísaním reklamačného formulára, ktorý je mu doručený s Tovarom a jeho doručením aj s Tovarom Predávajúcemu. Tovar možno reklamovať vždy, keď je uplatňovaná zodpovednosť Predávajúceho za chyby Tovaru. V prípade, že Kupujúci Tovar reklamuje, je povinný uviesť do poľa "Dôvod reklamácie" odôvodnenie svojej reklamácie uvedením chyby a popisom chyby a toho, ako sa prejavuje (tak, aby reklamovaná chyba nebola zameniteľná s inou chybou); inak nejde o reklamáciu.
 9. Po reklamácii zašle Predávajúci Kupujúcemu e-mailom potvrdenie o prijatí reklamácie, ktoré obsahuje údaj o tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo jenobsahom uplatneného práva a aký spôsob vybavenia práva Kupujúci požaduje.
 10. V prípade oprávnenej reklamácie vzniká Kupujúcemu právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou Tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.
 11. Ak Predávajúci pri vybavovaní reklamácie zistí, že reklamácia nie je oprávnená, je Kupujúci povinný znášať náklady prepravy Tovaru súvisiace s reklamáciou, a to v paušálnej výške 199 CZK, pokiaľ Tovar nedoručí na vlastné náklady.
 12. Kupujúci je oprávnený, v prípade vybavovania reklamácií Predávajúcim v rozpore s týmito VOP alebo Občianskym zákonníkom, obrátiť sa na Predávajúceho s návrhom na mimosúdne vyrovnanie.
 13. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu spotrebiteľa vybaviť do 30 dní od jej doručenia Predávajúcemu. V prípade nevybavenia reklamácie spotrebiteľa v tejto lehote má Kupujúci právo na výmenu Tovaru za iný (rovnaký), alebo môže od Zmluvy odstúpiť. Výber medzi výmenou veci a odstúpením od Zmluvy náleží Kupujúcemu, pričom je povinný Predávajúceho informovať, ktorú z možností si vybral.


X.
ODSTÚPENIE

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy (a teda i Tovar vrátiť) do 14 dní od prevzatia Tovaru. Toto právo nemá Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ má právo od Zmluvy odstúpiť aj v ďalších prípadoch ustanovených zákonom. Odstúpenie Kupujúci technicky uplatňuje vypísaním vratkového formulára, ktorý obdržal s Tovarom. Tento vypísaný formulár s Tovarom, vo vzťahu ku ktorému od Zmluvy odstupuje, Kupujúci – spotrebiteľ doručí prostredníctvom služby „ZÁSIELKOVŇA“, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Zásielkovňa s.r.o. Na tento účel Kupujúci Tovar aj s vratkovým formulárom riadne zabalí a podá na ktorejkoľvek pobočke ZÁSIELKOVNE a pri podaní použije unikátny kód, ktorý mu bude oznámený Predávajúcim; náklady na vrátenie Tovaru týmto spôsobom nesie Predávajúci. Náklady na vrátenie Tovaru akýmkoľvek iným spôsobom a pre akýkoľvek iný prípad, než je stanovené v tomto odseku, nesie Kupujúci.
 2. Na účely technického prevedenia odstúpenia od Zmluvy Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa primerane použijú ustanovenia predchádzajúceho odseku s tým, že v prípade vrátenia Tovaru, keď neexistuje dôvod na odstúpenie od Zmluvy, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu prepravné náklady Tovaru v paušálnej výške 199 CZK.
 3. Kupujúci je povinný uviesť dôvod, pre ktorý od Zmluvy odstupuje, pokiaľ nejde o Kupujúceho – spotrebiteľa, ktorý odstupuje v zákonnej 14-dňovej lehote; v tom prípade nemusí byť dôvod odstúpenia uvedený. Odstúpenie, ktoré bolo urobené bez toho, aby preň existoval zákonný alebo zmluvný dôvod, sa pre účely týchto VOP nepovažuje za odstúpenie a nevyvoláva následky odstúpením zamýšľané.
 4. Tovar nikdy nie je možné vrátiť zaslaním na dobierku; v takom prípade Tovar nebude Predávajúcim prevzatý s tým, že v tomto prípade nejde o omeškanie Predávajúceho s prevzatím Tovaru.
 5. Ak dôjde k úplnému alebo čiastočnému odstúpeniu od Zmluvy a Kupujúci vrátil Tovar, vo vzťahu ku ktorému došlo k zrušeniu Zmluvy odstúpením Kupujúceho, v stave vyžadovanom týmito VOP alebo zákonom, Predávajúci Cenu za taký Tovar vráti Kupujúcemu do dvoch týždňov odo dňa doručenia odstúpenia a Tovaru, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje. Ak ide o odstúpenie Kupujúceho – spotrebiteľa z existujúceho zákonného alebo zmluvného dôvodu, vráti Predávajúci Kupujúcemu – spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy, Cenu, vrátane nákladov na dodanie Tovaru, rovnakým spôsobom, akým ju od Kupujúceho – spotrebiteľa prijal. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kúpnu cenu Tovaru, vrátane nákladov na dodanie tovaru, Kupujúcemu – spotrebiteľovi späť skôr, než mu Kupujúci – spotrebiteľ odovzdá vrátený Tovar.
 6. Vzhľadom na hygienické podmienky nemožno vracať používaný tovar. Za používaný Tovar sa považuje tovar, s ktorým sa zaobchádzalo nad rozsah potrebnej kontroly Tovaru podľa § 2104 Občianskeho zákonníka.
 7. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, musí Predávajúcemu vydať všetko, čo na základe Zmluvy dostal. Ak to nie je dosť dobre možné (napr. v medziobdobí bol Tovar čiastočne rozbalený, znečistený, prípadne bol akokoľvek porušený obal), má Predávajúci právo vyčísliť škodu podľa aktuálneho cenníka. Predávajúci Kupujúcemu v takom prípade vracia len takto zníženú Cenu. K Cene, ktorá má byť Kupujúcemu vrátená, môže Predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením Tovaru. Ak došlo k zníženiu hodnoty Tovaru, je Predávajúci oprávnený naúčtovať náklady týmto vzniknuté.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, že si Kupujúci Tovar neprevezme do 7 dní od oznámeného termínu odovzdania alebo do 7 dní od jeho prípadného uloženia na pobočke dopravcu. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Predávajúceho podľa § 2126 Občianskeho zákonníka o svojpomocnom predaji.
 9. Predávajúci má právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v prípade, že mu Tovar nebude dodaný dodávateľom, o tejto skutočnosti bude Kupujúceho bez odkladu písomne informovať.


XI.

 1. Zmluvu možno uzavrieť len v českom jazyku.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaný žiadnym kódexom správania.
 3. Mimosúdne vyrovnanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@lejaan.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti Zákazníka zašle Predávajúci Zákazníkovi v súlade s týmito VOP. Mimosúdne vyrovnanie sťažností spotrebiteľov môže spotrebiteľ iniciovať aj u Českej obchodnej inšpekcie, pričom podrobnosti sú k dispozícii tu: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
 4. Predávajúci má oprávnenie na poskytovanie svojich služieb na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Z. z. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 5. Zákazník týmto na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 6. V prípade, že je Zmluva uzavretá v medzinárodnom prostredí, zmluvné strany sa dohodli, že ich práva a povinnosti sa riadia právnym poriadkom Českej republiky s vylúčením kolíznych noriem. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 7. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny Zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 8. Zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
 9. Súčasťou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke lejaan.cz. Vzorový formulár môže Zákazník využiť, ale v tom prípade je Zákazník povinný zabezpečiť prepravu Tovaru Predávajúcemu. Aj preto Predávajúci odporúča vyžívať na to špeciálne vytvorené prostredie Užívateľského účtu alebo odkaz, ktorý s potvrdením Objednávky Predávajúci Zákazníkovi zasiela, pretože pri využití možnosti odstúpenia prostredníctvom prostredia Užívateľského účtu alebo cez zaslaný odkaz, je odstúpenie vrátane servisu opísaného vyššie riešené v týchto VOP.
 10. Kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené na stránke www.lejaan.cz.


V Prahe dňa 12.12.2020